1. Määritelmät

Toimittaja tarkoittaa Fennopoint Oy:tä.

Palvelu tarkoittaa CÄET -hygieniakonseptia .

Hygieniapiste tarkoittaa laitetta, jolla hygieniatuotetta käsitellään.

Hygieniatuote tarkoittaa Fennopoint Oy:n Clean Power käsihuuhdetta ja käsivoidetta.

Asiakkaalla tarkoitetaan yhteisöä tai luonnollista henkilöä, joka ottaa käyttöönsä CÄET –palvelun käyttöönsä.

Lainsäädännöllä tarkoitetaan kulloinkin voimassa olevia lakeja, asetuksia, määräyksiä, ohjeita tai päätöksiä, jotka voidaan katsoa pakottaviksi.

Sopijapuoli tarkoittaa Asiakasta tai Toimittajaa erikseen ja yksilöimättä.

Sopijapuolet tarkoittaa Asiakasta ja Toimittajaa yhdessä.

Tilausvahvistus on asiakkaalle sähköpostitse toimitettava vahvistus siitä, miten ja millaisin ehdoin Asiakas on Palvelun tilannut ja se vahvistaa sopimuksen syntymisen sopijapuolten kesken.

2. Soveltaminen

Näitä palveluehtoja sovelletaan kaikkiin Asiakkaan toimiin CÄET -palvelukonseptissa

Käyttäjä saa käyttää Palvelua ainoastaan kulloinkin voimassa olevien ehtojen, soveltuvan lainsäädännön sekä hyvien tapojen mukaisesti.

3. Palveluehtojen hyväksyminen

Nämä palveluehdot muodostavat Asiakkaan ja Fennopoint Oy:n välille sopimuksen, joka koskee Palvelun käyttöä. Saadakseen Palvelun käyttöönsä, Asiakkaan tulee hyväksyä nämä palveluehdot ja noudattaa niitä.

Palveluehdot katsotaan hyväksytyiksi, kun jokin seuraavista toimenpiteistä toteutuu: a)Toimittaja tai sen edustaja on Asiakkaan pyynnöstä toimittanut Asiakkaalle tilausvahvistuksen palveluehtoineen tai b) sopijapuolet ovat allekirjoittaneet erillisen sopimuksen.

4. Tilaukset ja toimitukset Fennopoint Oy sopii toimittavansa hygieniatuotteita erikseen sovitussa aikataulussa tai Asiakkaan tilauksesta.

Toimitukset kuljetetaan asiakkaan toimipisteeseen alueesta riippuen yleensä 10–21 arkipäivän kuluessa siitä kun Fennopoint Oy on saanut asiakkaan tilauksen, ellei osapuolten välillä ole muuta sovittu. Fennopoint Oy ei korvaa viivästyksistä aiheutuneita vahinkoja. Asiakkaan tulee ottaa yhteyttä Fennopoint Oyiin, jos toimituksissa on ennalta arvaamattomia viivästyksiä tai puutteita.

Fennopoint Oy:n toimittamia pulloja ei saa täyttää vedellä tai millään muullakaan nesteellä.

5. Hygieniapisteiden toimitus Fennopoint Oy varmistaa, että kaikki asiakkaalle toimitetut laitteet on testattu ja että ne toimivat tarkoituksenmukaisesti toimitushetkellä. Jos laitteet eivät toimi kunnolla, Fennopoint Oy vaihtaa tai korjaa laitteet.

6. Tilauksen vastaanotto Asiakkaan on tarkistettava toimitettujen laitteiden ja tuotteiden määrä ja laatu. Tässä sopimuksessa tarkoitettuja laitteita ovat Hygieniapisteet sekä Hygieniatuotteet jotka Fennopoint Oy on toimittanut sopimuksen mukaisesti.

Mikäli toimituksissa (laitteet tai tuotteet) havaitaan puutteita, on Asiakkaan ilmoitettava niistä Fennopoint Oy:lle seitsemän päivän kuluessa toimituksen vastaanottamisesta. Jos ilmoitusta ei tehdä ajoissa, Asiakas menettää oikeuden valittaa toimitetuista tuotteista Fennopoint Oy:lle.

Reklamaatiotapauksissa Fennopoint Oy:n vastuu rajoittuu laitteen korjaukseen tai uuden laitteen toimitukseen.

6. Huolto Vain Fennopoint Oy:n valtuuttama huoltohenkilöstö saa huoltaa Sopijapuolten välisen sopimuksen piiriin kuuluvia laitteita.

Asiakas on velvollinen puhdistamaan laitteen, suuttimen ja tippakaukalon säännöllisesti.

Ylimääräiset huoltohenkilöstön tai teknikon käynnit, jotka eivät sisälly sopimukseen, laskutetaan voimassa olevien hintojen mukaisesti.

7. Sopimuskausi Sopimuskausi alkaa asennuspäivästä.

Sopimuskauden pituus on vähintään 12 kuukautta, ellei sopimuksessa muuta määrätä. Sopimus uusitaan automaattisesti seuraavaksi 12 kuukaudeksi, ellei Asiakas ole irtisanonut sopimusta kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. Muussa tapauksessa tästä on säädetty sopimuksessa erikseen.

Ulkoisen rahoituskumppanin kautta solmittuihin sopimuksiin sovelletaan samanpituista sopimuskautta kuin Fennopoint Oy:n ja asiakkaan välisiin sopimuksiin, ja molemmat sopimustyypit ovat yhtälailla sitovia koko sopimuskauden ajan.

8. Hinnat, maksuehdot ja maksut Asiakas sitoutuu maksamaan Tilausvahvistuksessa ilmoitetun summan kaikkien vahvistuksessa määritettyjen maksuehtojen mukaisesti. Palvelumaksu laskutetaan aina vuodeksi etukäteen. Lisäainetilaukset laskutetaan toimituksen jälkeen erikseen.

Maksuehto on 14 päivää, ellei toisin ole sovittu. Jos maksu myöhästyy, kustakin muistutuksesta veloitetaan muistutusmaksu. Lisäksi Fennopoint Oy pidättää oikeuden veloittaa lainmukaisen viivästyskoron. Asiakkaan tulee korvata Toimittajalle kaikki muistutuksista, perinnästä ja laitteiden palautuksista aiheutuneet kulut sekä muut sopimuksen mukaiset kulut. Fennopoint Oy pidättää oikeuden olla toimittamatta tuotteitaan ja/tai palveluitaan, jos Asiakas ei maksa sopimuksessa sovittua summaa tai ei muuten täytä velvollisuuksiaan.

Laskuun on mahdollista lisätä päästöjen kompensointimaksu osana Fennopoint Oy:n hiilineutraaliusohjelmaa.

Toimittaja asentaa laitteet. Laitteen palautus on asiakkaan vastuulla, ja Toimittaja voi hoitaa palautuksen palautusmaksua vastaan.

Ulkoinen rahoituskumppani saattaa veloittaa ulkoisen rahoituskumppanin kautta solmittuihin sopimuksiin sisältyvän huollon huoltosopimuksen mukaisesti Fennopoint Oy:n puolesta. Lisäksi ulkoisen rahoituskumppanin sopimusehtoja on noudatettava.

Etukäteen maksettujen toimitusten maksuja ei palauteta.

9. Hinnanmuutokset Tuotteiden ja palveluiden hinnat voivat muuttua kuluttajahintaindeksin, yleisten palkankorotusten, paikallisten lisämaksujen, kuluttaja- tai hankintahintojen muutosten, valuuttakurssien, paikallisten verojen tai vastaavien hintaan vaikuttavien tekijöiden myötä. Fennopoint Oy pidättää oikeuden tehdä hintoihin muutoksia tarpeen mukaan.

10. Omistajuus Tuotteiden omistajuus siirtyy asiakkaalle, kun Asiakas on maksanut täyden hankintahinnan sekä mahdolliset lisäkulut.

Hygieniapisteet ovat Toimittajan yksinomaista omaisuutta. Asiakkaalla ei ole mitään tämän sopimuksen ulkopuolisia oikeuksia tämän sopimuksen täytäntöönpanemiseen liittyvään omaisuuteen.

Ulkoisen rahoituskumppanin kautta solmittuihin sopimuksiin sisältyvät laitteet pysyvät ulkoisen rahoituskumppanin omistuksessa ulkoisen rahoituskumppanin yleisten sopimusehtojen mukaisesti.

11. Asiakkaan velvollisuudet Asiakkailla on oikeus käyttää Fennopoint Oy:n toimittamissa laitteissa ja pulloissa vain Fennopoint Oy:n toimittamia tuotteita. Jos Asiakas käyttää laitteissa muiden toimittajien tuotteita, ei Fennopoint Oy vastaa niiden sopivuudesta eivätkä ne vaikuta Sopijapuolten väliseen sopimukseen.

Asiakas tarkistaa ja varmistaa, että tilauksen sisältö vastaa sopimusta, ja että Asiakkaan puolesta tilaavalla henkilöllä on riittävät oikeudet tilauksen tekemiseksi.

Asiakkaan on aina säilytettävä ja huollettava Asiakkaan käyttöön annettuja laitteita huolellisesti. Jos Asiakas vaurioittaa tai käsittelee laitteita väärin, niin ettei laitteita voi enää käyttää tarkoituksenmukaisesti, veloitetaan laitteen korjauskustannukset Asiakkaalta.

Asiakas takaa Fennopoint Oy:n työntekijöille tai edustajille pääsyn sopimuksen piiriin kuuluvien laitteiden luokse koko sopimuskauden ajan.

Asiakas vastaa laitteista ja jos laitteet varastetaan tai ne eivät muusta syystä ole enää asiakkaan hallussa, asiakkaalta veloitetaan laitteiden kaupallista arvoa vastaava summa, jonka Fennopoint Oy on määritellyt voimassa olevien hintojen perusteella.

Asiakkaan on vakuutettava ulkoisen rahoituskumppanin kautta solmituilla sopimuksilla hankitut laitteet ulkoisen rahoituskumppanin sopimusehtojen mukaisesti.

12. Irtisanominen ja laiminlyönti Palvelusopimuksen irtisanomisilmoitus on toimitettava Fennopoint Oy:lle kirjallisesti.

Irtisanominen on tehtävä kuukautta ennen uuden sopimuskauden loppua. Jos irtisanomista ei tehdä ajallaan, sopimuskautta jatketaan 12 kuukaudella.

Jos Asiakas jättää sopimusvelvoitteitaan täyttämättä merkittävissä määrin, Fennopoint Oy:llä on oikeus purkaa sopimus välittömästi.

Seuraavat ovat esimerkkejä merkittävistä sopimusrikkomuksista: a) Asiakkaan maksut myöhästyvät toistuvasti, ja Fennopoint Oy on lähettänyt ainakin yhden maksumuistutuksen. b) Asiakas lakkaa maksamasta, tulee maksukyvyttömäksi tai Asiakas asetetaan yrityssaneeraukseen tai konkurssiin. Jos Asiakas rikkoo sopimusehtoja merkittävästi, minkä seurauksena Fennopoint Oy purkaa sopimuksen, huoltosopimuksen jäljellä olevat maksuerät tulevat heti maksuun, ja asiakkaan on täten heti maksettava jäljellä olevat sopimuksen maksuerät (sekä mahdolliset aineet) Fennopoint Oy:n kanssa solmitun sopimuksen mukaisesti.

13. Vastuunrajoitus Fennopoint Oy:n vastuu rajoittuu uuteen toimitukseen tai ongelman ratkaisuun.

Fennopoint Oy ei kanna vastuuta mistään vioista ja menetyksistä, jotka ylittävät tässä sopimuksessa eritellyt vastuut. Tämä koskee kaikkia vioista aiheutuvia vahinkoja, mukaan lukien liiketappioita, menetettyjä ansioita ja muita suoria tai epäsuoria vahinkoja.

Fennopoint Oy ei vastaa asiakkaan omaisuudelle tai irtaimistolle tapahtuneista vahingoista sen jälkeen kun laitteet ja/tai tuotteet on toimitettu asiakkaalle.

Fennopoint Oy ei kanna vastuuta sellaisista laitevioista, jotka johtuvat tarkoituksenvastaisesta käytöstä, Asiakkaan virheestä,väärinkäytöstä,laitteiden puutteellisesta huollosta tai vahingoista, jotka johtuvat valtuuttamattomien henkilöiden tekemistä korjauksista tai muutoksista.

Jos asiakkaan solmimat sopimukset kolmansien osapuolten kanssa saattavat Fennopoint Oy:n korvausvastuuseen, asiakkaan on vapautettava Fennopoint Oy vastuusta samassa suhteessa kuin Fennopoint Oy on korvausvelvollinen tämän sopimuksen nojalla.

Fennopoint Oy:llä on tuote- ja vastuuvakuutus.

14. Tuotteiden säilytys ja käsittely Asiakas vastaa siitä, että se omalta osaltaan säilyttää ja käsittelee tuotteita vallitsevan lainsäädännön mukaisesti ja huolellisesti.

Osa tuotteista on syttymisherkkää ja saattaa vaatia sen vuoksi eritysitoimenpiteitä, joiden toteuttamisesta vastaa Asiakas. Pelastuslaitoksen ohje: http://www.kainuunpelastuslaitos.fi/wp-content/uploads/2019/05/OHJE_Kemikaalien_ja_nestekaasun_s%C3%A4ilytys.pdf

15. Luottamuksellisuus Kaikkea sopimukseen liittyvää tietoa tai sellaista tietoa, joka tulee esiin sopimuskauden aikana, tulee käsitellä luottamuksellisena, ja sen julkaisemiseen tarvitaan molempien osapuolten suostumus.

16. Oikeuksien siirto Fennopoint Oy pidättää oikeuden siirtää kaikki tässä sopimuksessa määritetyt oikeudet ja vastuut kolmansille osapuolille ilman asiakkaan etukäteislupaa.

Tämä sopimus on mahdollista siirtää uudelle yhtiölle samoilla ehdoilla sulautumisen tai yrityskaupan yhteydessä.

17. Muutokset sopimusehtoihin Fennopoint Oy pidättää oikeuden muuttaa näitä ehtoja tarvittavissa määrin. Ehtoja saatetaan muuttaa sopimusehtojen sovittamiseksi muuttuneeseen lainsäädäntöön tai muusta vastaavasta syystä, mutta oikeus ei rajoitu tähän.

18. Ylivoimainen este Fennopoint Oy ei vastaa sellaisista viivästyksistä tai sääntöjen noudattamatta jättämisistä, jotka johtuvat ylivoimaisesta esteestä, kuten sodasta, yhteiskunnallisista levottomuuksista, viranomaisten toimista, lakosta, tuonti- tai vientirajoitteista tai muista seikoista, joihin Fennopoint Oy ei pysty vaikuttamaan.

19. Laki ja lainkäyttöalue Jos Fennopoint Oyin ja asiakkaan välille syntyy erimielisyyksiä, ne ratkaistaan suomalaisessa tuomioistuimessa Suomen lain mukaisesti.

20. Toimittajan yhteystiedot

Fennopoint Oy Runemerginkatu 4 B a 4 00100 Helsinki

info (at) Fennopoint. fi Y-tunnus 0979474-0